אב תשס"ה


שבת דברים-חזון וצום תשעה באב

כניסת שבת: 19:10, יציאת שבת: 20:05.
תפילת מנחה: 19:25, שחרית בשבת: 8:30.

לו"ז מיוחד בעקבות התענית:
תפילת מנחה בשבת: 17:00.
תחילת הצום: 19:26.
תפילת ערבית (מוצ"ש) ומגילת איכה: 20:25 (מי שיש ברשותו קינות מתבקש להביאם).

תפילת שחרית – קיומה יקבע במהלך השבת במידה ונראה שיש התעניינות ושעה מקובלת.
תפילת מנחה ביום ראשון בשעה 19:00. להזכירכם להביא לתפילת מנחה תפילין וטלית.
צאת הצום: 19:51.

הלכות פרקטיות לתענית השנה:
בשבת אוכלים בשר ושותים יין וכן שרים שירי שבת כרגיל, שאין אבלות בשבת.

בין השבת לכניסת הצום ישנו זמן ביניים, שבו עדיין לא יצאה השבת ומנגד כבר חלים איסורי צום תשעה באב. וזאת מפני שספק בידינו אימתי נגמר היום, בשקיעת החמה או בשעה שיוצאים הכוכבים, ואם כן הזמן שבין שקיעה החמה, הוא ספק יום ספק לילה, ונקרא "בין השמשות". ובאותו הזמן אסור לעשות דבר שייראה כמנהג אבלות, שאין אבלות בשבת. ומנגד, משעת שקיעת החמה (19:26) נמנעים מדברים שאינם הכרחיים מצד השבת, כגון אכילה, שתייה, רחיצה וסיכה.

מפסיקים לאכול ולשתות לפני שקיעת החמה. ואף שהשבת יוצאת רק מעט אחר צאת הכוכבים, ואין להראות שום סימן אבלות בשבת, מכל מקום כיוון שאכל ושתה כל השבת, אין נראה מכך שמפסיק לאכול לפני שקיעת החמה שהוא מתענה בשבת.

נשארים לבושים בבגדי השבת ובנעליים עד צאת השבת (20:05) ואז יאמרו "ברוך המבדיל בין קודש לחול" ובזה יצאו משבת, ויסירו את הנעליים ויפשטו את בגדי השבת וילבשו בגדי החול.

נוהגים לאחר את (ולא לאחר ל) תפילת ערבית שבצאת השבת בכרבע שעה אחר צאת השבת, כדי שכל המתפללים יספיקו לצאת מן השבת בביתם ולחלוץ את מנעליהם ולהחליף את בגדיהם ולבוא לבית הכנסת בבגדי חול לתפילת ערבית וקריאת איכה.

כיוון שיצאה השבת החל הצום ואי אפשר להבדיל על היין, לפיכך ההבדלה על הכוס נדחית עד לאחר סיום צום תשעה באב. אבל את ההבדלה שבתפילת ערבית - "אתה חוננתנו" כמובן שאומרים. בנוסף לכך מברכים על הנר במוצאי שבת, מפני שברכת הנר אינה תלויה בכוס היין, אלא היא הודאה על בריאת האש שנתגלה לאדם במוצאי שבת. ונוהגים לברך עליו אחר סיום תפילה ערבית לפני קריאת איכה שאז מדליקים נרות.

בסיום הצום, לפני שאוכלים ושותים, צריך להבדיל על הכוס, ומברכים שתי ברכות, על הגפן והמבדיל. אבל אין מברכים על הבשמים ועל הנר.


תנחומים

לנטלי אלטמן עם פטירת אביה.

שבת פרשת מסעי

השבת - שבת ראש חודש - יתקיים קידוש בבית הכנסת לאחר התפילה.

תודות


סעודה שלישית

לאור הגידול המבורך בכמות המשתתפים בסעודה שלישית, הוחלט כי הקהילה תממן חלק מעלות הסעודה. אשר על כן תרומה לסעודה שלישית תעמוד החל מהיום על סך של 100 ₪ כשהקהילה משתתפת בעוד 80 ₪ לסעודה. התרומה לסעודה כמוה כתרומה לקהילה (המוכרת לצורכי מס).
המבקשים לתרום סעודות מוזמנים לפנות למיכאל יובילר או ליהודה גדיש.

תפילת שחרית של שבת בבית הכנסת

החברים מתבקשים לעשות מאמץ ולהגיע בזמן לתחילת התפילה בשבת (08:30). ידידנו שצריכים לומר קדיש אינם יכולים לעשות כן ללא מניין. לאחר עיון מעמיק בספרי ההלכה מסתבר שהחום המעיק אינו פוטר את אומרי הקדיש מלאומרו או את כלל הציבור מתפילה בזמנה.